Natur

I denna sektion samlar vi artiklar, reportage och notiser som belyser aktualiteter med en koppling till artrikedomen i den finländska naturen.

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar

Många av de vanligaste fågelarterna i Finland minskar i antal, medan några arter ökar. Det visar en ny rapport från Naturhistoriska centralmuseet Luomus vid Helsingfors universitet. Rapportens resultat, som publicerades den 27 juni, visar att rödhakens, ...
Näktergalen – fågeln som sjunger om natten

Näktergalen – fågeln som sjunger om natten

För 100 år sedan häckade näktergalen främst i de sydöstra delarna av landet. Nu omfattar näktergalens utbredningsområde hela södra och mellersta Finland. De nordligaste bestånden finns vid Ule träsk. Näktergalen är med rätta ett galet namn på denna ...
Blåstång ska skickas upp i rymden – för att lösa mysteriet med hur den förökar sig

Blåstång ska skickas upp i rymden – för att lösa mysteriet med hur den förökar sig

Blåstången är Östersjöns skog. Nu ska små bitar av tång skickas upp i rymden. På den vägen hoppas man få svar på dess mystiska förökningssätt. Lena Kautsky, professor emeritus i marin växtekologi vid Stockholms universitet, har tillbringat majoriteten ...
Ny forskning: Försvagad artrikedom i Skärgårdshavet

Ny forskning: Försvagad artrikedom i Skärgårdshavet

Förekomsten av plankton och kräftdjur har minskat märkbart i Skärgårdshavet, vilket påverkar näringskedjan och artrikedomen. Det visar ny forskning vid Åbo universitet som har granskat klimatförändringens inverkan på den marina miljön i Åbolands ...
Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Finlands miljöcentral går vidare med sitt projekt Pölykoordi som lyfter fram pollinatörernas betydelse för matproduktionen och artrikedomen. Ursprungligen var det meningen att projektet skulle avslutas i fjol, men nu har projektets bakgrundskrafter ...
Fiske under försommaren kan försämra genetisk mångfald

Fiske under försommaren kan försämra genetisk mångfald

En ny studie av laxens genetik avslöjar att tidpunkten för fisket kan påverka laxbeståndens genetiska mångfald. Till exempel fiske under försommaren kan ha en negativ påverkan på beståndens medelstorlek och reproduktionsålder, uppger Helsingfors ...
Det nordiska järvbeståndet ligger risigt till

Det nordiska järvbeståndet ligger risigt till

Den genetiska mångfalden bland de järvar som lever i de nordiska länderna är lägst i Europa och Asien. Det visar en ny vetenskaplig rapport vid Uleåborgs universitet. Den vetenskapliga upptäckten bygger på prover som har samlats in från ett vidsträckt ...
Granbarkborren tog livet av trefalt fler granar i fjol

Granbarkborren tog livet av trefalt fler granar i fjol

Naturresursinstitutet, Skogscentralen och Östra Finlands universitet har utrett skogsskadornas omfattning för att bena ut skadedjurens och olika sjukdomars inverkan på skogsdöden. Stigande genomsnittstemperaturer och extremväder, såsom långvarig ...
Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Det krävs lite tur för att spontant få syn på en stenknäck. Den granna fågeln lever ett undanskymt liv och är rätt fåtalig. En fin kväll i slutet av maj för två år sedan, var jag till ett av mina favoritskådarställen men det var något som inte riktigt ...
Tofsvipan – vårens budbärare

Tofsvipan – vårens budbärare

Få vårtecken är så efterlängtade som de första tofsviporna. Deras vingdunkande spelflykt och kvidande läte hör intimt ihop med den tidiga våren. Helt plötsligt får man syn på vårens första tofsvipa sent en vårdag, då den blå timmen redan börjat svepa ...
Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller går inför kontinuerligt skogsbruk? Vad skogsägaren gör beror ofta på vem som ger råden och planerar skogsvården. Tänk dig att du är en ...
Klimatförändringen och skogsbruket tär på blåbären

Klimatförändringen och skogsbruket tär på blåbären

Det extensiva skogsbruket och klimatförändringens framfart kan försvaga mångfalden bland de symbiotiska mikrober som finns i blåbär. Det visar ny forskning vid Uleåborgs universitet. Forskningsresultaten slår fast att det finns stora skillnader i ...
Övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen

Övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen

Uppvärmningen av klimatet och starka fluktuationer i vintertemperaturerna påverkar fåglarnas vikt och vingbredd. Det visar en ny vetenskaplig studie vid Helsingfors universitet. Allt fler övervintrande fåglar i Finland och Sverige har blivit mindre ...
God tur til Finnskogen i Norge

God tur til Finnskogen i Norge

Høstferien sto for døren her i Helsingfors og ungene ville på besøk til farmor. Bil ble pakket og med Viking Line var vi på vei. En liten kjøretur på fem timer fra Stockholm og vi parkerte på Finnskogen, mitt barndoms paradis. Her har jeg fiska, ...
Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Forskaren Ulf Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet förundrar sig över Finlands och Sveriges väsensskilda slutsatser om strömmingbeståndets situation. Foto: Privat Forskarna i Finland tycker inte det behövs fiskestopp på sillen, eller ...
Jättemussla hittad i Kajanaland

Jättemussla hittad i Kajanaland

Forskningsdykare har hittat exceptionellt gamla och omfångsrika flodpärlmusslor i en bäck i Puolanka i Kajanaland. Den största flodpärlmusslan var hela 183 millimeter lång och är högst troligt över 100 år gammal, rapporterar Närings-, trafik- och ...
Torrängen kan ersätta gräsmattan

Torrängen kan ersätta gräsmattan

Varför kämpa med en gräsmatta då man kan ha en blomsteräng i stället, undrar Johan Ulfvens i sin artikel. På sin tomt i östra Helsingfors har han ersatt gräsmattan med en mångformig torräng som i stort sett sköter sig själv. I januari 2020 flyttade ...
Ökat bestånd av äkta dagfjärilar och humlor

Ökat bestånd av äkta dagfjärilar och humlor

Under den gångna sommaren har de flesta arter av äkta dagfjärilar förekommit i större antal än föregående år. Även ökningen av humlor har varit märkbar, eftersom humlorna har observerats i betydligt större antal än föregående år från juli framåt. Detta ...
Ökat antal vitkindade gäss i sommar

Ökat antal vitkindade gäss i sommar

Antalet vitkindade gäss i huvudstadsregionen ökade något jämfört med föregående sommar, men antalet ungar minskade. Detta uppger Finlands Miljöcentral i ett pressmeddelande.   Tillväxten av antalet vuxna fåglar påverkades av förra sommarens goda ...
Växande dalripabestånd i Lappland

Växande dalripabestånd i Lappland

En nyligen avslutad fågelhund-assisterad inventering av dalripa i Övre Lappland tyder på en ökning i artens bestånd. Detta uppger Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande.  Sommaren har gett en trefaldig ökning jämfört med det långsiktiga ...
Dystert för flygekorren

Dystert för flygekorren

Ralf Wistbacka har i omfattande och långvariga studier av flygekorrens ekologi visat att de små skogsområden som vid skogsavverkningar lämnats kvar kring boträd definitivt inte räcker för att upprätthålla en livskraftig flygekorrestam.   Wistbacka ...
Internationellt projekt ska rädda flodpärlmusslan

Internationellt projekt ska rädda flodpärlmusslan

Sverige, Finland och Estland trappar upp ett internationellt samarbete för att restaurera 69 vattendrag. Syftet med projektet är att värna om den rödlistade flodpärlmusslans livsmiljöer, uppger Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.  Projektet, som ...
Bekämpningsmedel försämrar humlors minne

Bekämpningsmedel försämrar humlors minne

Bekämpningsmedel kan försvaga humlors förmåga att känna igen blommor. Det visar en ny studie som forskare vid Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Uleåborgs universitet och Finlands naturresursinstitut har gjort.  Forskarna granskade bland ...
Finlands blåa insjöar ändrar färg 

Finlands blåa insjöar ändrar färg 

Tusen sjöars land skiftar färg. De blåa sjöarna i Finland har de senaste tio åren blivit mörkare och grönbrunare till färgen. Det här beror på att nedbrutet organiskt material såsom humus och sediment har sköljts ned i sjöarna i samband med avrinning ...
Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringens benägenhet att hitta tillbaka till sin hemälv är starkare än vad man tidigare har trott. Det uppger Naturresursinstitutet Luke i en ny studie.   Lukes forskare har undersökt hur planterade öringar orienterar sig i de älvar som omger Enare ...
Nya insektsarter i Finland

Nya insektsarter i Finland

Inom Forststyrelsens artinventeringsprojekt Beetles Life har under de senaste åren gjorts fynd av ett antal insektsarter som inte tidigare påträffats i Finland. Projektet har också gett ny kunskap om bristfälligt kända och hotade arter i bland annat ...
Färre däggdjur i vinter

Färre däggdjur i vinter

Årets inventering av däggdjursspår i snön, som huvudsakligen jägare utför, gav vid handen att ekorrstammen minskat kraftigt från år 2022 i hela landet förutom Lappland. Det här var väntat eftersom tillgången på ekorrens huvudsakliga föda, granfrön, ...
Hon vill rädda Aalistunturis skogar

Hon vill rädda Aalistunturis skogar

Skogsaktivisten Ida Korhonen har denna vinter demonstrerat mot Forststyrelsens avverkningar i det omtvistade skogsområdet Aalistunturi i Kolari. Nu hotas hon med ett ersättningsyrkande på 30 000 euro för att ha tillgripit civil olydnad. Finlands Natur ...
Partierna om skogen: öka kolsänkan

Partierna om skogen: öka kolsänkan

De flesta partier förespråkar åtgärder som förstärker skogens roll som kolsänka. Många vill också se ett utökat skydd av gammal skog.    År 2022 kom Naturresursinstitutet (Luke) ut med oroväckande nyheter: skogens kapacitet att fungera som ...
Talltitan lider av avverkningar

Talltitan lider av avverkningar

Nu finns vetenskapliga belägg för det man länge antagit; att skogsmesarnas minskning är en följd av avverkningar i deras livsmiljöer.  Långtidsstudier vid Uleåborgs universitet visar att avverkningar påverkade talltitan i upp till 30 år efter att de ...
Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Många fågelarter i Östersjön påverkas negativt av klimatförändringens effekter och långa värmeböljor. Det visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Enligt den aktuella studien kan extremväder och utdragna värmeböljor leda till att ...
Den finska vildsvinsstammen har minskat

Den finska vildsvinsstammen har minskat

Den finska vildsvinsstammen uppgår just nu till cirka 2550 vildsvin, uppger Naturresursinstitutet Luke efter en nationell inventering, som gjordes i början av januari. Största delen av landets vildsvin håller till i sydöstra Finland och östra ...
<strong>Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten</strong>

Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten

Andelen könsmogna gösar har minskat dramatiskt i den nordvästra delen av den åländska skärgården. Det visar en ny forskningsrapport som Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har publicerat. ”Andelen könsmogna gösar har halverats ...
Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet SLU bekräftar det som många yrkes- och fritidsfiskare har påtalat en längre tid – gäddbestånden har minskat dramatiskt runt om hela Östersjön. Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, och den är viktig ...
Rekordmånga fjällrävar föddes i fjol

Rekordmånga fjällrävar föddes i fjol

Antalet fjällrävar ökade markant i Norden i fjol. Det visar ny forskning vid Stockholms universitet. Enligt forskarnas inventering föddes det 164 nya rävkullar i Finland, Sverige och Norge under det gångna året. Fjällräven (Vulpes lagopus) var nära ...
Fladdermössen undviker vindmöllor

Fladdermössen undviker vindmöllor

Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Det visar ny forskning vid Åbo universitet och Helsingfors universitet. En grupp forskare har kartlagt förekomsten av fladdermöss i närheten av vindkraftverk på den finska västkusten. Forskarna använde sig av ...
Svensk licensjakt hotar 75 vargar

Svensk licensjakt hotar 75 vargar

De svenska myndigheterna har gett grönt ljus för så kallad licensjakt på varg. Jakten inleddes i tisdags och pågår som längst till och med den 15 februari.   Jakten får bedrivas i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och ...
Blåstången avger metan, är en mindre kolsänka än man trott

Blåstången avger metan, är en mindre kolsänka än man trott

Man har hittills bedömt att den vanliga blåstången har stor betydelse som kolsänka i Östersjön i och med att den upptar koldioxid från atmosfären då den tillväxer. Nu visar studier gjorda vid Stockholms universitets fältstation på Askö i Trosa skärgård ...
Frivilligt skogsskydd är populärt

Frivilligt skogsskydd är populärt

I snart två årtionden har METSO-programmet erbjudit markägare en möjlighet att frivilligt låta freda sin skog mot betalning. Detta har varit populärt och målsättningarna för permanenta fredningar ser ut att uppfyllas. METSO kan ändå inte ensamt rädda ...
Slamkrabban sprider sig österut och norrut

Slamkrabban sprider sig österut och norrut

Slamkrabban är den enda krabbart som har en fast förekomst i Finlands kustvatten. Den är en nykomling hos oss – den påträffades för första gången år 2009 i Nådendals hamn, dit den kommit med fartygs barlastvatten från Nordamerika. Slamkrabban spred sig ...
Nya förekomster av flodpärlmussla hittades

Nya förekomster av flodpärlmussla hittades

Forststyrelsen har under den gångna sommaren inventerat förekomsten av flodpärlmussla i Lappland med fokus på vattendrag där det inte varit känt om musslan förekommit. Resultatet var att man hittade nya, hittills okända förekomster i 12 av 82 inventerade ...
Marina skyddsområden är bra för klimatet

Marina skyddsområden är bra för klimatet

Marina skyddsområden förbättrar lagringen av kol, gynnar biodiversiteten och ger ett lyft till de marina organismernas fortplanting. Det visar ny forskning vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. “Vår forskning visar att marint ...
Glyfosat försämrar färgseendet hos humlor

Glyfosat försämrar färgseendet hos humlor

Forskare vid universiteten i Åbo och Uleåborg har undersökt hur glyfosat, som ingår i växtskyddsmedlet Roundup, påverkar humlors förmåga att lära sig kombinera vissa färger med god smak i form av en sockerlösning. I försöket ingick tio olika färger av ...
Ny forskning: Strömmingen svälter i Östersjön

Ny forskning: Strömmingen svälter i Östersjön

Strömmingen får det allt svårare att klara sig i de norra delarna av Östersjön. Det visar ny forskning vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet. – Strömmingen i Skärgårdshavet har i genomsnitt blivit magrare och mindre till omfånget ...
Naturförlusten oroar allt fler

Naturförlusten oroar allt fler

Ordet naturförlust har allt mer börjat användas för att beteckna biodiversitetens minskning. Den lyfts vid sidan av klimatförändringen allt mer upp som det stora hotet mot naturen. Nu krävs radikala åtgärder av den typ Finlands naturpanel lagt ...
Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

På svenska västkusten har man sedan slutet av 1990-talet kunnat följa med hur blåmusslorna längs stränderna minskat kraftigt i antal. Där det tidigare fanns rika musselbankar är nu havsbottnen täckt av tomma musselskal. I en artikel i tidskriften ...
Färre fjärilar och humlor

Färre fjärilar och humlor

De flesta dagfjärilsarter har under den gångna sommaren varit fåtaligare än normalt. Det visar Finlands miljöcentrals inventeringar som utförts årligen sedan 1999 i jordbruksmiljöer. Under våren förekom dagfjärilarna i mängder som till och med översteg ...
Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Restaurering av värdefulla fågelvatten som vuxit igen kan ge snabba resultat. I norra Karelen restaurerade Forststyrelsen ett 16 hektar stort våtmarksområde i Päätyeenlahti under senhösten 2021. Genom att muddra och fylla igen utfallsdiken lyckades ...
Bra sommar för skogshönsen

Bra sommar för skogshönsen

Bestånden av tjäder, orre och järpe var sommaren 2022 ungefär av samma storlek som förra året. Speciellt gott om dessa skogshöns är det för närvarande i östra och norra Finland. Det visar resultatet från Naturresursinstitutet Lukes inventeringar. De ...
Vandring i samernas land

Vandring i samernas land

Landskapet Finnmark uppe i Nordnorge domineras av vidsträckta fjällvidder där myrar och sjöar breder ut sig mellan tät fjällbjörkskog. Här finns inga vandringsleder och chansen att stöta på andra vandrare är minimal.  Efter en lång dag av ...
En doldis bland hackspettarna

En doldis bland hackspettarna

Av våra sju hackspettsarter är göktytan näst minst. Göktytan kan inte hugga ut egna bohålor som de andra hackspettarna och den skiljer sig starkt i färgsättningen med sin askgråa, sidenbruna och svarta fjäderdräkt. För många är göktytan en okänd fågel ...
Kimo åmynning – mitt smultronställe

Kimo åmynning – mitt smultronställe

Kimo åmynning i Oravais bjuder på sjudande fågelliv vår, sommar och höst. En artrik flora och ett spännande landskap som skiftar karaktär i olika belysningar gör området till ett eldorado för naturfotografen. Mitt favoritställe, som jag ofta ...
Ge dundergröt åt fåglarna

Ge dundergröt åt fåglarna

Ett lite annorlunda sätt att utfordra fåglarna under vintern är att göra maten själv av enkla ingredienser. Då kan man också servera den på olika sätt. Vid Kvarkens naturskola brukar barnen få tillverka sin egen fågelmat och sedan hänga ut den i ...
Naturligt svartvitt

Naturligt svartvitt

Ifjol såg det länge ut som vi igen skulle drabbas av en vinter utan snö och is. Men då det nya året 2021 var en dag gammalt kom vintern med besked över en natt. Det svartvita landskapet bjöd på intressanta utmaningar för naturfotografen. Det är något ...
Med muskelkraft i naturen

Med muskelkraft i naturen

– Det mesta går att fixa om man som amputerad bara har en stark passion för det man vill göra. Det säger Kaisa Leka, som tillsammans med sin man Christoffer gjort långturer på cykel i över 20 länder – trots att Kaisas båda fötter är amputerade. Foto ...
Temperaturen stiger i Östersjön

Temperaturen stiger i Östersjön

Det blir allt tydligare att Östersjöns vatten sakta men säkert blir varmare. Marina värmeböljor förekommer under alla årstider. Havsforskarna satsar nu stort på att förstå hur klimatförändringen påverkar havets ekosystem. Foto: Mats Westerbom Sedan ...
Skördetid för frön

Skördetid för frön

Hösten är mognadens och fröspridningens tid. Att ta tillvara frön och så dem nästa år ger tillfredsställelse av att vara självförsörjande och av att följa med växternas hela livscykel. Foto Magnus Östman Det är speciellt värdefullt att samla in ...
Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Inte bara måsar och rovfåglar, utan också en del skogslevande småfåglar visade sig vara sårbara för vindkraftverk enligt en ny omfattande studie. Talltitan och vissa andra skogsarter lider av att skogen avverkas för att ge rum för vindkraftverk. Foto ...
Vårdbiotoperna är artrika och vackra

Vårdbiotoperna är artrika och vackra

Genom att restaurera vårdbiotoper slår man två flugor i en smäll: biodiversiteten i våra artrikaste naturmiljöer gynnas och vackra landskap skapas. Foto Magnus Östman Vårdbiotoperna är mer eller mindre öppna områden som mänskan skapat genom ...
Myrarna kan ännu räddas

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi. Restaurerad myr i Salamajärvi nationalpark. Foto Magnus ...
Över vita vidder

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Det går att ta ...
Återställ naturtillståndet

Återställ naturtillståndet

I många flador har man grävt upp mynningen för att öka vattencirkulationen och möjliggöra båttrafik. Ett ökat inflöde av kallt havsvatten påverkar fiskars yngelproduktion negativt om våren. Ett fördjupat inlopp till fladan kan också leda till att den ...
Bevara fladorna bättre

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Det EU-finansierade forskningsprojektet Kvarken Flada pågick åren 2017–2020 och omfattade både ...
I höstliga Åboskogar

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.
Vi är alla beroende av biodiversiteten

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner? Rekreation i en mångformig natur gynnar hälsan – det är bevisat många gånger om. Foto Jani Riekkinen / Vastavalo. Ett svar på ...
Biodiversitetens diversa betydelse

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt. Foto Mats Westerbom För många är den biologiska mångfalden ändå ett ganska diffust begrepp, vilket framgår då förlusten av ...
Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar. Foto Magnus Östman Noux ...
Bäckarna behöver dig

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.
Höst i norra Karelen

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.
Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.
Lapplands himmelrike

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.
Finländarna  älskar sin natur  – men inte utan förbehåll

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.
Det ska börjas i tid

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.
Ta ut det sista av vintern

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.
Kökar – eldorado för naturturisten

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.
Under Antarktis is

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.
Höststämning

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.
Åländsk vildmark med spår av historien

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.
Bygg bo åt taggig vän

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.
Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.
De vurmar för åländsk natur

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.
Avverka träd – ha skogen kvar

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”
I baldersbråns rike

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.
Närkontakt med vargfamiljen

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.
Bort med vresrosen

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.
En utsikt  värd en  klättring

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.
Sarek i vinterskrud

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.
Djupt i Birkalands skogar

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.
Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland. I Slätkulla på gränsen mellan Pojo och Tenala börjar Kåre Pihlström vara beredd inför årets julgransförsäljning. Det är inte ...
På skidor tar du dig fram överallt

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen. Packa ryggsäcken, på med pjäxorna och spänn fast skidorna. Sen ut i snötyngd skog, över åkrar och ängar och fram till ...
Sista chansen för Svartåns musslor

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig. Svartå ådal nedanför Åminnefors kraftverksdamm i början av november. Ån är ännu ...
Ta en titt på knoppen

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.
I fjällpiparens rike

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet.