Glyfosat försämrar färgseendet hos humlor

av | 14 oktober 2022

Forskare vid universiteten i Åbo och Uleåborg har undersökt hur glyfosat, som ingår i växtskyddsmedlet Roundup, påverkar humlors förmåga att lära sig kombinera vissa färger med god smak i form av en sockerlösning. I försöket ingick tio olika färger av vilka hälften var kombinerade med god smak och hälften med en illasmakande vätska.

Humlor som inte utsatts för glyfosat lärde sig skilja färger med god smak från dålig smak på tre dagar. Humlor som utsatts för glyfosat i doser som motsvarar koncentrationerna i naturen lärde sig betydligt sämre kopplingen mellan färg och smak och glömde den helt på några dagar.

– I våra studier koncentrerarde vi oss på humlornas kognitiva prestationer, som inverkar både på humlornas framgång då de söker föda och på deras sociala beteende. Jag är verkligen oroad, eftersom det visade sig att en liten engångsdos inverkade negativt på humlorna, säger forskaren docent Marjo Helander vid Åbo universitet.

Hon konstaterar också att resultatet är speciellt oroväckande då man beaktar hur stor användningen av glyfosat vid ogräsbekämpningen är i Finland.

Docent Olli Loukola vid Uleåborgs universitet betecknar resultaten som alarmerande med tanke på hur viktigt färgseendet är för humlorna.

– Redan små störningarna i färgseendet kan vara katastrofala för hur framgångsrikt ett humlebo är.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse