Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

av | 30 januari 2023

Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet SLU bekräftar det som många yrkes- och fritidsfiskare har påtalat en längre tid – gäddbestånden har minskat dramatiskt runt om hela Östersjön.

Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, och den är viktig både för den ekologiska balansen i ekosystemet och för fisket. Gäddan bidrar till att minska förekomsten av småfiskar såsom spigg, vilket i sin tur ger friskare bottnar. När gäddan försvinner ökar risken för massförekomst av spigg och trådalger, vilket leder till att kustens undervattenskogar försvinner, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Den nya forskningsrapporten bygger på insamlade data från hela Östersjön. Forskarna har bland annat förlitat sig på uppgifter från miljöövervakningen och från yrkes- och fritidsfisket som har samlats in de senaste 13 åren.

”Resultaten från vår studie visar tydligt på en negativ utveckling av bestånden från framför allt de centrala och södra delarna av Östersjön. Men det finns lokala variationer med positiva trender i Estland och Finland”, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU som har lett arbetet.

Enligt forskarna är det bland annat ett alltför högt fisketryck, förlusten av viktiga livsmiljöer och ökande predation från både säl, skarv och spigg som bidrar till minskande gäddbestånd.

”Gäddan förekommer i lokala bestånd som är mer eller mindre isolerade från varandra. Orsakerna bakom nedgångarna kan därför variera mycket mellan olika kustområden, vilket gör det svårt att få en helhetsbild”, säger Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

En viktig slutsats från studien är att det bland annat krävs åtgärder för att återställa gäddans lek- och uppväxtområden för att förbättra situationen. I synnerhet restaureringen av våtmarker i kustområdena kan enligt forskarna stödja en föryngring av gäddbeståndet.

Forskningsgruppen föreslår därtill en begränsning av fisket med hjälp av fiskeförbud inom kritiska områden där gäddbeståndet är på tillbakagång.

”I vissa områden behöver man även minska predationen från säl för att stödja gäddan”, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Forskningsresultaten om gäddbestånden har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fisheries Research.

Foto: Carl Markus J / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt