Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

av | 12 augusti 2022

Restaurering av värdefulla fågelvatten som vuxit igen kan ge snabba resultat.

I norra Karelen restaurerade Forststyrelsen ett 16 hektar stort våtmarksområde i Päätyeenlahti under senhösten 2021. Genom att muddra och fylla igen utfallsdiken lyckades man skapa en mosaik av landområden och betydligt större områden med öppet vatten.

Det här syntes redan i våras i form att ett ökat antal rastande våtmarksfåglar under flyttningen. Som mest räknade man 650 viggar och 160 gluttsnäppor. På restaurerade öar i våtmarken häckade inte mindre än 220 par skrattmås och 30 par dvärgmås.

Då vattenväxter, framförallt vass och säv, breder ut sig och buskagen växer blir fåglarnas tillgång till öppet vatten mindre och våtmarkens värde som häcknings- och rastplats för fåglar minskar. I Päätyeenlahti hade antalet häckande vattenfågelpar minskat från 240 år 1992 till bara 93 år 2020. Det finns nu gott hopp om att antalet häckande änder och vadare igen ska öka.

Restaureringen utfördes som en del av det EU-stödda programmet Hydrologia-LIFE och Miljöministeriets restaureringsprogram Helmi.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior