Datapolicy

Användning av personuppgifter

Registerbeskrivning/ information enligt GDPR artikel 13

Register: Finlands Natur kunder
24.5.2018 BN

1.Föreningens namn och kontaktuppgifter

Natur och Miljö rf
Webbsajt: www.naturochmiljo.fi
Epostadress: [email protected]
Telefon +358 9 6122290

Föreningens styrelse har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Verksamhetsledaren ansvarar för den operativa verksamheten, inklusive frågor gällande uppgiftsskydd.

2.Registrets ändamål och den lagliga grunden

Registrets ändamål är att hantera uppgifter om personer och organisationer som prenumererar på tidningen Finlands Natur (ISSN 0356-4509) eller av någon orsak skall få friexemplar av tidningen. Registret upprätthålls i syfte att förverkliga utgivarens och kundernas rättigheter och skyldigheter. Registret kan användas i syfte att utreda läsarnas åsikter om tidningen.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Bokföringslagen (1336/1997) förutsätter ett register över prenumeranter som erlägger en prenumerationsavgift.

2.2 Specifikationer

I kundregistret lagras information om läsarna samt betalarna (sk. gåvoprenumerationer). Vissa prenumerationer sköts via ombud (företag).

I kundregistret ingår också kontaktuppgifter till personer som enligt utgivarens (Natur och Miljö) beslut får friexemplar av tidningen.

FN kundregistret är kopplat till ett annat register som upprätthålls av utgivaren (Natur och Miljö), eftersom personer som är medlemmar i föreningen Natur och Miljö har rätt till rabatt på prenumerationsavgiften.

3.Mottagare och hanterare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens anställda (inkl praktikanter, civiltjänstgörare). Underleverantörer/ tjänsteproducenter (t.ex. IT-stödperson) har tillgång till uppgifterna först efter undertecknat av tal om tystnadsplikt. Uppgifterna i kundregistret överlämnas inte till utomstående.

4.Lagringsplats och datasäkerhet

Prenumerationssregistret är uppbyggt med en webbaserad tjänst som upprätthålls av en tjänsteleverantör, med vilken Natur och Miljö slutit ett avtal.

Uppgifterna finns lagrade i en databas på en server som administreras av tjänsteleverantören. Ansvaret för datasäkerheten har definierats i ett avtal mellan Natur och Miljö och tjänsteleverantören.

5.Lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som prenumerationsavtalet är i kraft. Om en kund inte själv meddelar om att en fortlöpande prenumeration skall avslutas, tas uppgifterna bort efter att personen kontaktats tre gånger (t.ex. med brev ,epost eller per telefon) eller senast efter ett sex månader.

6.Rättigheter

Personer som finns upptagna i kundregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge prenumerationsavtalet är i kraft är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

7.Klagomål

Personer som finns upptagna i Finlands Naturs prenumerantregister har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.