Färre fjärilar och humlor

av | 19 augusti 2022

De flesta dagfjärilsarter har under den gångna sommaren varit fåtaligare än normalt. Det visar Finlands miljöcentrals inventeringar som utförts årligen sedan 1999 i jordbruksmiljöer. Under våren förekom dagfjärilarna i mängder som till och med översteg förra årets noteringar. Ovanligt talrika var grönsnabbvingen, aurorafjärilen och sorgmanteln.

Under sommarmånaderna var sedan fjärilsmängderna på en klart lägre nivå än långtidsmedeltalet. Orsaken tros vara föregående sommars torka som blev ödesdiger för många fjärilslarver. En annan bidragande orsak var det kyliga vädret under försommaren, som inverkade menligt på antalet fjärilar som kläcktes ur pupporna. Silverblåvingen, puktörneblåvingen och den brunfläckiga pärlemorfjärilen uppvisade bottennoteringar i inventeringarna.

Även humlorna flög talrikt under våren, ofta i minst lika stora mängder som föregående år. Humledrottningarnas övervintring hade lyckats väl och den rikliga blåbärsblommen gynnade drottningarna. Senare under sommaren utvecklades och kläcktes betydligt färre arbetarhumlor än sommaren 2021. Detta gällde alla vanliga arter av humlor. Minskningen var så pass markant att miljöcentralen blev uppringd av medborgare som oroade sig över bristen på humlor.

Inventeringen av humlor har pågått i miljöcentralens regi sedan 2019. Både humle- och dagfjärilsinventeringen utförs av frivilliga som artbestämmer och räknar insekterna längs bestämda rutter i naturen.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior