Vattnens tillstånd väcker oro

av | 15 mars 2023

Enligt en färsk enkät anser nio av tio finländare att rena vatten är viktiga för vår identitet. En nästan lika stor andel bedömer att ett rent Östersjön och vatten överlag är viktiga för mänskors hälsa och välbefinnande, för naturen och för en orts eller regions dragningskraft.

Miljöministeriet lät göra enkäten, i vilken 1 012 personer från olika delar av Finland deltog.

Av dem som svarade uppgav 74 procent att de är oroade eller mycket oroade över Östersjöns tillstånd. Även sötvattensmiljöernas tillstånd väcker oro; 45 procent uppgav sig vara oroade över sjöarnas, åarnas och älvarnas tillstånd. En tredjedel av de tillfrågade var också oroade över grundvattnets tillstånd.

Finländarna har över lag en god uppfattning om vattenmiljöernas tillstånd, även om de bedömer att Östersjöns tillstånd är bättre och sötvattnens tillstånd sämre än vad undersökningar visar. Som de största hoten upplevs utsläpp av skadliga ämnen och övergödningen.

Något mindre än hälften av de tillfrågade bedömer att Finland tar väl hand om vattnen, medan 11 procent anser att Finland inte gör det.

– Siffrorna visar hur mycket finländarna oroar sig för vattnens tillstånd. Det är viktigt att Finland fortsätter att förbättra vattnens och i synnerhet Östersjöns tillstånd. Vi har bara ett hav och vi måste ta hand om det, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Enkäten ger vid handen att sju av tio finländare anser att vattenskyddet och restaureringen av vattnen borde ökas. Endast en fjärdedel anser att staten ensam ska stå för finansieringen av vattenskyddsåtgärder. Nästan 60 procent bedömer att kommunerna ska delta i finansieringen. Knappt hälften anser att mark- skogs- och vattenägare samt företag ska bidra till finansieringen.

– Staten bör även i fortsättningen trygga finansieringen av åtgärder för att förbättra och trygga tillståndet både i Östersjön och i insjöarna samt för grundvattnets del. Jag hoppas att också företag i ännu högre grad ska stödja vattenskyddet, till exempel iståndsättning av vattendrag, säger Saara Bäck, miljöråd vid Miljöministeriet.

Av de tillfrågade anser 77 procent att man genom egna handlingar kan påverka vattnens tillstånd. Hit hör handlingar i vardagen, såsom att undvika nedskräpning, återvinna avfall och inte spola ned läkemedel eller skadliga ämnen i toaletten. Däremot anser bara 30 procent att det är viktigt att äta vegetarisk mat och vild fisk med tanke på vattnens tillstånd.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka