vattenskydd

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Under sommaren har WWF i samarbete med lokala markägare anlagt två nya våtmarker i västra Nyland. Målsättningen har varit att minska problemen med översvämningar och näringsbelastning av vattendrag. I Sjundeå har arbetet med en våtmark på omkring 0,7 ...
Våtmarker  som reningsverk

Våtmarker som reningsverk

Mariehamn har varit en föregångare när det gäller naturlig vattenrening i våtmarker, som hyser en rik biologisk mångfald och har betydande rekreationsvärde. Sedan 2020 renas en del av dagvattnet från Mariehamns gator i en våtmark som anlagts i den ...
Internationellt projekt ska rädda flodpärlmusslan

Internationellt projekt ska rädda flodpärlmusslan

Sverige, Finland och Estland trappar upp ett internationellt samarbete för att restaurera 69 vattendrag. Syftet med projektet är att värna om den rödlistade flodpärlmusslans livsmiljöer, uppger Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.  Projektet, som ...
Vattnens tillstånd väcker oro

Vattnens tillstånd väcker oro

Enligt en färsk enkät anser nio av tio finländare att rena vatten är viktiga för vår identitet. En nästan lika stor andel bedömer att ett rent Östersjön och vatten överlag är viktiga för mänskors hälsa och välbefinnande, för naturen och för en orts eller ...