Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

av | 23 juni 2022

En ny forskningsrapport från Health Effects Institut (HEI), ett amerikanskt forskningsinstitut som specialiserat sig på hälsoeffekter av luftföroreningar, visar att trafikutsläppen innebär storskaliga risker för folkhälsan.

HEI analyserade 353 vetenskapliga undersökningar om trafikutsläpp som publicerats åren 1980–2019. Här ingick studier gjorda i många västländer men också en del undersökningar i fattigare länder. Resultatet var att det finns ett starkt samband mellan långvarig exponering för trafikens luftföroreningar och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns också en stark koppling till dödlighet i lungcancer, astma hos både barn och vuxna och akuta infektioner i de nedre luftvägarna hos barn.

I många välbärgade länder har trafikavgaserna och halterna av luftföroreningar under de senaste decennierna minskat som en följd av strängare lagstiftning och bättre teknik i fordonen. De här framstegen har ändå motverkats av att antalet motordrivna fordon och deras sammanlagda utsläpp samtidigt ökat. I fattigare länder har dessutom äldre fordon med sämre avgasrening länge förblivit kvar i trafiken.

Trafikavgaserna består av en blandning av kväveoxider, kolföreningar och partiklar av olika storlek. Dessutom ger trafiken upphov till föroreningar som inte härstammar från förbränningen av bränsle. Sådana är damm som rörs upp från gator och vägar, föroreningar från slitage av vägytor samt utsläpp av tungmetaller såsom järn och koppar som uppkommer vid slitage av bromsar och däck.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka