trafik

Klimatutsläppen från trafiken ökade

Klimatutsläppen från trafiken ökade

År 2022 ökade trafikens utsläpp av växthusgaser i huvudstadsregionen med fem procent jämfört med år 2021. Detta trots att antalet körda kilometrar på gator och vägar inte ökade nämnvärt under samma tid. Det skriver Samkommunen Helsingforsregionens ...
Ökade mängder avgaser efter pandemin

Ökade mängder avgaser efter pandemin

Enligt mätningar som Helsingforsregionens miljötjänster HRM låtit göra steg halterna av kväveoxid under 2022 jämförts med 2020-2021 speciellt på de livligt trafikerade gatorna i Helsingfors. – Till exempel vid Backasgatan steg avgashalterna med en ...
Nya utsläppsnormer ska ge renare trafik inom EU

Nya utsläppsnormer ska ge renare trafik inom EU

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till nya utsläppsnormer för vägtrafiken. Då Euro-7 normerna ersätter de nuvarande Euro-6-normerna uppskattas personbilarnas kväveoxidutsläpp minska med 35 procent fram till 2035. För bussar och lastbilar är ...
Trafikens utsläppsmål svåra att uppnå

Trafikens utsläppsmål svåra att uppnå

Fram till år 2030 ska trafikens klimatpåverkande utsläpp halveras jämfört med nivån år 2005. För att detta ska vara möjligt borde 600 000 elbilar rulla på våra vägar år 2030. Den här målsättningen kommer inte att uppnås med nuvarande ökning av antalet ...
Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

En ny forskningsrapport från Health Effects Institut (HEI), ett amerikanskt forskningsinstitut som specialiserat sig på hälsoeffekter av luftföroreningar, visar att trafikutsläppen innebär storskaliga risker för folkhälsan. HEI analyserade 353 ...