Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

av | 24 februari 2023

Finlands klimatpanel har kommit med riktlinjer för hur Finland ska uppnå kolneutralitet fram till år 2035. Här betonas att den gröna omställningen innebär stora möjligheter till lönsam affärsverksamhet och nya innovationer gällande produkter och tjänster. Måna nya lösningar har koppling till vätebaserade innovationer, cirkulär ekonomi och minskning av konsumtionens kolfotavtryck. Den senaste tiden har utsläppen från fossila bränslen minskat snabbare än vad som förutspåtts.

– Framtiden ser lovande ut. Den gröna omställningen stärker Finlands konkurrenskraft, ökar arbetets produktivitet och lockar investerare till Finland. Då innovationspotentialen utnyttjas krävs effektiv offentlig styrning, säger ordförande för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen.

EU:s medlemsstater har förbundit sig till betydande utsläppsminskningar fram till 2030 inom de sektorer som inte berörs av utsläppshandeln. Hit hör markanvändningssektorn som i Finland år 2021 första gången befanns släppa ut mera koldioxid än den binder. Det finns nu ett uppenbart behov att öka kolsänkan fram till 2030.

– Eftersom situationen är allvarlig måste Finland tillsammans med markanvändningssektorns aktörer göra upp en räddningsplan för kolsänkan. Kolsänkan kan stärkas på många sätt, geom att minska utsläppen från marken, minimera förlusten av skog och öka skogens tillväxt, säger Kristiina Lång, medlem i Finlands klimatpanel.

I praktiken kan detta innebära att man höjer torvåkrars vattennivå. En annan åtgärd är att öka kolsänkan genom att låta skog växa upp igen på åkrar på mineraljordar och torvmark. Förlusten av skog kan minskas genom att göra åkerröjning på tunn torvmark tillståndspliktig och genom att ta i bruk en avgift för ändrar markanvändning som gäller för röjning av skogsmark.

– Klimatåtgärdernas synergieffekter med skydd av den biologiska mångfalden och andra miljömål borde också förstärkas, säger Lång.

Det är skäl att välja åtgärder som stärker kolsänkan enligt hur kostnadseffektiva de är. Den offentliga makten bör också ha beredskap att ta i bruk metoder för att styra utbud och efterfrågan på trä, om inte utvecklingen är den önskade.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas