Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

av | 20 mars 2024

Den finländska sjöfartsbranschen efterlyser en global uppgörelse för att kompensera klimatutsläppen. Foto: Wikimedia commons / AleWi

Den finländska sjöfartsbranschen efterlyser en global uppgörelse för att kompensera klimatutsläppen. Foto: Wikimedia commons / AleWi

Sjöfarten har sedan årsskiftet ingått i det europeiska utsläppshandelssystemet. Enligt Rederierna i Finland kommer det att ske stora omvälvningar inom branschen.

Från och med januari i år har alla fartyg som anlöper europeiska hamnar varit förpliktade att köpa utsläppsrätter för de koldioxidutsläpp som resorna har gett upphov till.

– Sjöfartsbranschen skulle helst av allt se en global uppgörelse för ett ekonomiskt styrmedel för att minska på utsläppen, säger Carolus Ramsay, sjöfartssakkunnig på intresseorganisationen Rederierna i Finland.

Enligt Ramsay har det inte utbrutit något ramaskri inom branschen efter att reformen trädde i kraft.

– Alla inser att det här måste göras. Sjöfartsindustrin vill vara pådrivande i avvecklingen av fossila bränslen.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har redan inlett förhandlingar om ett globalt folkrättsligt avtal om utsläppshandel inom sjöfarten, men det är ovisst när målet uppnås. Den europeiska utsläppshandeln inom sjöfarten införs stegvis.

– Till en början omfattas 40 procent av koldioxidutsläppen. Från och med nästa år beaktas 70 procent och från och med 2026 är det 100 procent av utsläppen som räknas, säger Ramsay.

Utsläppshandeln berör endast större fartyg med en bruttodräktighet på minst 5000 ton. Till en början gäller handeln endast koldioxid, men från och med 2026 inkluderas även metan och dikväveoxid i utsläppshandeln.

– Rapporteringen av koldioxidutsläppen har redan pågått i flera års tid, vilket innebär att rederierna har koll på sina utsläppsnivåer.

Sjöfartsbranschens aktörer vet likaså storleksordningen på den nota som är att vänta.

– För ett medelstort finländskt rederi handlar det om utgifter på tiotals miljoner euro på årsnivå.

I praktiken kommer kostnaderna att överföras på frakt- och biljettpriserna. Det blir med andra ord vi konsumenter som i sista hand betalar för rederiernas klimatåtaganden.

– Vi är oroliga över dessa tilläggskostnader eftersom vi har långa transportsträckor till EU:s inre marknad. Sjöfarten står för mera än 95 procent av fraktvolymerna då vi granskar importen och exporten i Finland.

Avvecklingen av fossila bränslen inom sjöfarten kommer inte att ske i ett nafs.

– Tillgången på förnybart bränsle är tills vidare mycket begränsad. Många rederier försöker minska på bränsleförbrukningen eller övergå till naturgas för att få bukt med koldioxidutsläppen, säger Ramsay.

Ett annat alternativ vore att satsa på avskiljning och lagring av koldioxid och upphandling av koldioxidskrubbrar. Det finländska rederiet Lang Ship har utvecklat en skrubber som kan omvandla koldioxid till natriumkarbonat.

– Det finns många lovande innovationer som kan minska klimatutsläppen inom sjöfarten på lång sikt, men det saknas tills vidare lösningar i stor skala som kunde trygga en omfattande och snabb övergång till gröna alternativ.

Försöka duger. Viking Line meddelade i februari att rederiet inrättar en grön korridor mellan Åbo och Stockholm som är fossilfri senast 2035.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Island är världsbäst på förnybar energi

Island är världsbäst på förnybar energi

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar