Lyckat år för restaurering och vård av naturen

av | 15 februari 2023

År 2022 var ett rekordår när det gäller restaurering av myrmark i Finland inom det statliga Helmi-programmet. Den restaurerade arealen myrmark uppgick till 6 700 hektar. Arbetena, som utförts av Forststyrelsen, har varit koncentrerad till statsägd mark. Restaureringsarbetet har till stor del gått ut på att maskinellt fylla igen gamla diken för att återskapa myrarnas ursprungliga vattenbalans.

År 2022 skyddades dessutom 5 500 hektar myrmark. Genom ett samarbete mellan naturskyddet och skogsbruket har vatten styrts från dikade skogsområden till myrar som torkat ut.

Under 2022 var även skötseln och restaureringen av fågelvatten omfattande. Man färdigställde 20 områden som är värdefulla för fåglar som lever i våtmarker. Vård- och restaureringsåtgärder vidtogs på 37 områden. På områdena har vegetationen slagits, röjning och muddring har utförts och reduktionsfiske bedrivits.

Sjöfåglarnas häckning hotas på många håll av främmande rovdjur, främst mink och mårdhund. För att råda bot på detta har dessa fångats vid 72 värdefulla fågelvatten. Inom projektet Sotka-våtmarker för sjöfåglar har 19 fågelvåtmarker anlagts och iståndsatts. Åtta fredningsområden och fågelrastplatser har skapats på frivillig väg inom projektet Sotka-rastplatser.

I Helmi-projektet ingår också restaurering av livsmiljöer i skogsmark. År 2022 vårdade  Forststyrelsen sådana livsmiljöer på skyddade områden med en sammanlagd areal på 656 hektar. På Forsstyrelsens skogsbruksområden vårdades 31 hektar lundar och solexponerade områden. Naturvårdsbränningar utfördes på 438 hektar.

Småvattens tillstånd förbättrades genom restaurering av sammanlagt 22 kilometer bäckar och genom att avlägsna 125 hinder för fiskvandring. I skärgården har 9 flador och glon restaurerats. Finlands skogscentral har utfört iståndsättning av 11 000 hektar avrinningsområden längs sex bäckar med en sammanlagd längd på 60 kilometer. Olika typer strandnatur har vårdats och restaurerats på 31 platser.

Inom Helmi har också vårdbiotoper iståndssatts. År 2022 omfattade dessa 242 objekt med en sammanlagd areal på mer än 1 000 hektar. Här är målsättningen att förbättra kvaliteten på 26 000 hektar så att den sammanlagda arealen vårdbiotoper som är under skötsel ska uppgå till sammanlagt 52 000 hektar.

Livsmiljöprogrammet Helmi är miljöministeriets- och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma satsning på att förbättra tillståndet i olika naturtyper, såsom myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, skogar, småvatten och stränder. Här medverkar de regionala NTM-centralerna, Forststyrelsens naturtjänster och jakt- och fisketjänster, Metsätalaous Oy, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral samt flera kommuner och organisationer

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk