Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

av | 29 juli 2022

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Genom att höja vattennivån på åkrar med torvjord minskar man läckaget av koldioxid från jorden. På den våta marken kan man odla speciella nyttoväxter.

Över 100 olika växter har konstaterats kunna användas vid våtmarksodling. Två sådana är vass och kaveldun. Forskare vid Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet har använt dessa i storskaliga försöksodlingar. Av vassen producerades underlag för växtodling och av kaveldunet tillverkades skivor för husbyggen.

Resultaten av livscykelanalyser, där både odling och produktframställning ingick, visade att metoden kan minska koldioxidläckaget med flera ton per hektar odlad mark. Detta i jämförelse med att konventionell odling av åkern. Speciellt stor miljöfördel gav jämförelsen med de idag allmänt använda produkterna odlingstorv och bergull.

Växtunderlag av vass och byggnadsskivor av kaveldun används nu i liten skala, men forskarna bedömer att miljönyttan med dessa borde gynna produkterna på marknaden.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk