Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

av | 29 juli 2022

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Genom att höja vattennivån på åkrar med torvjord minskar man läckaget av koldioxid från jorden. På den våta marken kan man odla speciella nyttoväxter.

Över 100 olika växter har konstaterats kunna användas vid våtmarksodling. Två sådana är vass och kaveldun. Forskare vid Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet har använt dessa i storskaliga försöksodlingar. Av vassen producerades underlag för växtodling och av kaveldunet tillverkades skivor för husbyggen.

Resultaten av livscykelanalyser, där både odling och produktframställning ingick, visade att metoden kan minska koldioxidläckaget med flera ton per hektar odlad mark. Detta i jämförelse med att konventionell odling av åkern. Speciellt stor miljöfördel gav jämförelsen med de idag allmänt använda produkterna odlingstorv och bergull.

Växtunderlag av vass och byggnadsskivor av kaveldun används nu i liten skala, men forskarna bedömer att miljönyttan med dessa borde gynna produkterna på marknaden.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen