Gips binder fosforn i åkerjorden

av | 19 oktober 2022

Läckaget av fosfor från gödslade åkerjordar är en av de främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön. Sedan 2016 har Finlands miljöcentral SYKE i samarbete med forskare från Helsingfors universitet utfört experiment med gips som bretts ut på åkrar kring Savijoki, som rinner ut i Aura å nordost om Åbo. Tanken är att gipsen kemiskt ska binda fosforn i åkerjorden.

– Det visade sig att fosforbelastningen minskade läckaget av fosfor och även organiskt kol i Savijoki under åtminstone fem år efter gipsbehandlingen, berättar ledande forskare Petri Ekholm vid SYKE.

På de två områden som undersöktes var minskningen av fosfor bundet till jordpartiklar 72 respektive 19 procent. På området som ligger mer uppströms var minskningen av fosfor löst i vattnet 24 procent, medan fosformängderna från det längre nedströms belägna området tvärtom ökade med 13 procent.

Petri Ekholm framhåller nu att tillräckligt stora åkerarealer borde behandlas med gips för att en betydande minskning av belastningen på vattenmiljön, och därigenom en förbättring av kustområdets vattenkvalitet ska kunna ske.

Sedan tidigare har det varit känt att gipsbehandling av åkrar inte lämpar sig i områden med sjöar. Här kan istället behandling med strukturkalk komma ifråga, lämpligen sådan som framställts som ett biflöde inom industrin.

Gipsen som använts vid Savijärvi har uppkommit som en biprodukt vid Yaras framställning av fosforsyra. Gipsen har varit gratis för jordbrukarna som spritt ut den på sina åkrar. Inga negativa följder för växtodlingen har kunnat konstateras efter gipsbehandlingen.

Det bästa resultatet har gipsbehandlingen gett på åkrar som är erosionskänsliga och rika på fosfor. Förutom gipsbehandling borde även andra vattenskyddsåtgärder vidtas inom jordbruket för att komma åt grundorsakerna till fosforläckaget. Sådana åtgärder är bland annat att minska mängden fosfor på åkrarna och förbättra markens struktur och vattenbalans.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk