Minskande klimatutsläpp i kommunerna

av | 23 november 2022

Klimatutsläppen har minskat med närmare en tredjedel, eller 28,7 procent, i så gott som alla Finlands kommuner under perioden 2005–2021. År 2021 var minskningen 3,1 procent jämfört med år 2020. Detta enligt preliminära uppgifter från en undersökning vid Finlands miljöcentral.

Utsläppen minskade inom alla sektorer, men eftersom vintern 2021 var kallare än 2020 minskade utsläppen från uppvärmning endast i liten grad. Trots att vägtrafiken ökade något från coronaåret 2020 till 2021 minskade trafikens utsläpp med 3,2 procent. Det berodde på att allt fler utsläppssnåla fordon tagits i bruk.

Utsläppens fördelning på olika sektorer var i stort sett oförändrad. De viktigaste utsläppskällorna var vägtrafik (27 procent), jordbruk (21 %), konsumtion av fjärrvärme (14 procent) och elförbrukning (uppvärmningsel och konsumtionsel, totalt 11 procent).

Räknat per kommuninvånare minskade klimatutsläppen från 2020 till 2021 i alla landskap, förutom Södra Karelen där en svag ökning noterades. Skillnaderna är ändå stora mellan olika kommuner och landskap. Räknat per invånare är utsläppen störst i Södra och Mellersta Österbotten (> 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år) och minst i Nyland och Birkaland (< 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år). Skillnaderna beror på olikheter i näringsstrukturen, geografiska egenskaper, väderförhållanden och användningen av bränsle vid produktionen av fjärrvärme.

Till den gynnsamma utvecklingen av utsläppen har bidragit det faktum att nätansluten solcellsel har mångdubblats under de senaste åren och att antalet fastigheter med jordvärme ökar. Trafikens minskning beror till stor del på att antalet fordon med andra drivmedel än de fossila har ökat.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse