Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

av | 18 juni 2024

Finlands klimatpanel vill se tilläggsåtgärder från regeringen inom klimatpolitiken.

En konsekvent klimatpolitik kan ge Finland starka möjligheter till grön tillväxt, tycker klimatpanelen. Bild: Wikimedia Commons / Simo Räsänen.

Finlands klimatpanel anser att regeringens nuvarande klimatpolitiska åtgärder är otillräckliga. Detta kommer fram i ett nytt ställningstagande, där panelen framhåller att Finland har goda möjligheter att föra en mer ambitiös klimatpolitik. Enligt klimatpanelen skulle detta vara fördelaktigt för landet på lång sikt.

Panelen betonar att en konsekvent klimatpolitik kan ge Finland starka möjligheter till grön tillväxt och ökad konkurrenskraft. Panelens experter hänvisar till data från Finlands näringsliv som visar att investeringsprojekt relaterade till ren energi och industri planeras över hela Finland till ett värde av totalt 260 miljarder euro.

Klimatpanelen kräver större satsningar inom markanvändningssektorn och transportsektorn. Panelen anser att man via detta kan ytterligare bekämpa klimatförändringen och nå de mål som Finland har förbundit sig till genom den nationella klimatlagen och EU:s gemensamma förpliktelser. För närvarande ligger Finland efter i att nå målet om kolneutralitet före 2035 enligt klimatlagen.

Inom transportsektorn efterlyser panelen större satsningar på eldrivna lösningar och kollektivtrafik. Inom markanvändningssektorn finns det kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläpp och stärka kolsänkor, exempelvis genom att minska markutsläpp, minimera avskogning och främja skogstillväxt.

Panelen påpekar att Finland inte kan bekämpa klimatförändringen på egen hand, men genom att bidra till EU:s gemensamma utsläppsminskningar kan landet spela en viktig roll och samtidigt dra nytta av att exportera koldioxidsnåla lösningar och produkter. De betonar även att det satsningar på att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den blir i långa loppet betydligt billigare än att åtgärda skadorna som uppstår då satsningar inte görs.

Finlands klimatpanel är ett vetenskapligt och oberoende sakkunnigorgan som stödjer planeringen av och beslutsfattandet om klimatpolitiken. Dess mål är att främja dialogen mellan vetenskap och politik i klimatfrågor. Panelen ger utlåtanden om klimatpolitiska planer och rekommendationer inför regeringens beslut. Den nuvarande panelens mandatperiod löper från 2024 till 2027 och består av 15 forskare, utsedda av statsrådet i enlighet med klimatlagen.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar