Klimatförändringen resulterar i ökad syrebrist, algblomningar och förkvävd blåstång

av | 21 april 2022

Östersjön har visat sig värmas upp snabbare än andra havsområden ute i världen. En ny och omfattande rapport om klimatförändringens framtida inverkan på Östersjön visar att havets ekosystem kommer att genomgå betydande förändringar.

Östersjöns djupa områden har sedan länge varit drabbade av syrebrist som en följd av eutrofieringen. Syrebristen bedöms kunna förvärras då högre vattentemperatur leder till ökad produktion av växtbiomassa, som i sista hand bryts ned på havsbottnen varvid syre förbrukas. Syrefattiga bottnar läcker fosfor till vattenmiljön och förvärrar därigenom eutrofieringen. Risken för omfattande cyanobakterieblomningar ökar.

Den naturliga växtplanktonblomningen under våren infaller allt tidigare och tillväxtperioden för växtplankton har redan fördubblats. Marina värmeböljor kommer att bli allt vanligare. Det finns redan exempel att värmeböljor har fått blåstång att sluta fotosyntetisera och bandtångsförekomster att dö.

Fiskar såsom vassbuk och gös kommer sannolikt att gynnas av varmare vatten och av en tilltagande eutrofiering.

Marina värmeböljor kan slå ut de små kräftdjur som lever av trådalger som växer på blåstången. Då trådalgerna inte äts finns en ökad risk att blåstången blir överväxt och förkvävs.

I rapporten analyseras all vetenskaplig litteratur om Östersjön och klimatförändringen från åren 2010–2021. Bland de 120 författarna till rapporten, som utgetts i publikationsserien Earth System Dynamics, finns forskare från Finlands miljöcentral och Åbo Akademi.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Beståndet av storskarv på stabil nivå

Beståndet av storskarv på stabil nivå

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Rekordhöga havstemperaturer uppmättes på Åland

Rekordhöga havstemperaturer uppmättes på Åland