Uppsving för försäljningen av elbilar i år

av | 20 september 2022

Allt fler finländare köper elbilar. Övergången bromsas ändå av otillräckliga statliga stöd, höga försäljningspriser och en skriande brist på laddningsstationer, anser två experter. 

Ryktet om den bensindrivna bilens död är överdrivet. Den slutsatsen kan man dra efter en genomgång av den senaste statistiken om fordonsparken. Andelen el- och hybridbilar i Finland utgör för närvarande endast 4,4 procent av landets bilpark, uppger Industrifacket i en pinfärsk utredning.

– Trots att andelen eldrivna bilar tills vidare är ganska blygsam rör det ändå på sig. Vi är just nu inne i ett brytningsskede där allt fler finländare byter ut den bensindrivna bilen till en elbil, säger Niila Rajala, kommersiell chef på Automobilförbundet.

Rajala bygger sin fingertoppskänsla på försäljningsstatistiken för det andra kvartalet i år. Under årets sex första månader köpte finländarna sammanlagt 25 174 el- eller hybridbilar, vilket överträffar alla tidigare rekord. 

– Tillväxten sker framför allt i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborg, alltså i stora städer där det finns ett mindre behov av långa räckvidder för elbilar, säger Rajala.

Enligt Rajala bromsas tillväxten ändå av den njugga finska stödpolitiken. I till exempel Norge utgör de eldrivna bilarna redan en femtedel av landets bilpark tack vare en generös subventionspolitik och momsbefrielser. Elbilarna utgjorde hela 64,5 procent av alla nyregistrerade bilar i Norge i fjol.

Norges satsningar på elbilar är i en helt egen kategori i Europa. Den norska klimatpolitiken visar att de riktade stöden har en stor effekt, säger Rajala.

Taneli Varis, hållbarhetsexpert på bolaget Motiva, är inne på samma spår. 

– Finland klarar sig dåligt i jämförelsen med de övriga nordiska länderna. Alla andra nordiska länder har högre riktade stöd som sporrar till en betydligt snabbare övergång till eldrivna bilar, säger Varis.

Det finska anskaffningsstödet är för tillfället 2 000 euro. Det kan beviljas för anskaffningen av en elbil som kostar högst 50 000 euro. Nivån på det nuvarande stödet gäller till och med den sista mars nästa år. 

De billigaste elbilarna i Finland kostar cirka 30 000 euro. Som hugad elbils-köpare kan du alltså räkna med ett anskaffningsstöd som motsvarar högst 6,6 procent av bilens prislapp.

– Största delen av de finska bilägarna köper begagnade bilar av kostnadsskäl. Det finns ett begränsat utbud av begagnade elbilar än så länge samtidigt som prisnivån på nya elbilar avskräcker konsumenterna, säger Rajala.

Vilka motiv driver dem som köper elbilar i Finland?

– De stigande bensinpriserna och möjligheten att ladda elbilar vid det egna husbolaget har fått allt fler att se sig om efter andra alternativ. Våra enkäter visar att miljöargumenten konstigt nog inte hör till de tyngsta skälen i valet av en ny bil. Till exempel bilens tekniska köregenskaper väger tyngre än miljön, säger Rajala.

Rajala nämner bland annat elbilarnas köregenskaper vintertid eftersom hård kyla begränsar elbilarnas räckvidd med 20–40 procent. En annan farhåga som dämpar ivern att köpa en elbil är det glesa nätverket med laddningsstationer i synnerhet i de mellersta och norra delarna av landet. 

– EU har ställt upp mål för det totala antalet laddningsstationer för el-bilar. Finland har tills vidare inte uppnått dessa mål, men vi är på väg god väg, säger Varis.

Foto: Mikko Autio

Till skillnad från Estland har den finska staten inte gått in för att subventionera utbyggnaden av laddningsstationer på olika håll i landet. Automobilförbundet vill att marknadskrafterna löser problematiken.

– Det skulle ha en marknadsstörande effekt om staten skulle axla ett större ansvar i utbyggnaden av laddningsstationer. Vi förordar inte en sådan lösning, säger Rajala.

Eftersom marknadskrafterna sällan får en gedigen avkastning på sitt kapital i glesbygden sker utbyggnaden av laddningsstationerna på landsbygden med fördröjning. Det är en klen tröst att Energimyndigheten kan bevilja stöd som uppgår till cirka 30 procent av investeringskostnaderna för nya laddningsstationer.

– En ännu viktigare fråga är egentligen laddningshastigheten. Vi skulle behöva fler laddningsstationer som har kapacitet att ladda bilen under ett besök till bensinstationens snabbköp, säger Varis.

Hur miljövänligt är det att köpa en elbil om elen produceras i huvudsak av fossila bränslekällor? 

– Oavsett vilken andelen fossil energi är i det egna elbolaget så visar utredningar av till exempel Finlands klimatpanel att elbilen alltid är ett miljövänligare alternativ än den bensin- eller dieseldrivna bilen, säger Varis.

Klimatpanelens kalkyler förbiser ändå andra hållbarhetsproblem. Geologiska forskningscentralen GTK varnade i augusti för att tillgången på mineraler såsom kobolt, koppar och litium inte kommer att räcka till för att trygga den globala övergången från bensin- till eldrivna bilar. 

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering har ställt målet att halvera klimatutsläppen från trafiksektorn före 2030. 

– Elektrifieringen av bilparken med nuvarande tempo räcker inte för att vi ska uppnå målet att halvera utsläppen. Vi behöver därtill mer kollektivtrafik och biobränslen och ett nytt förhållningssätt till resandet inom landet, säger Varis.

Foto (huvudbild): Jari Saarentaus

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Utsläppen av växthusgaser minskade med fyra procent år 2022 

Utsläppen av växthusgaser minskade med fyra procent år 2022 

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Patentlösningar riskabla för klimatet

Patentlösningar riskabla för klimatet