Näringslivet stöder arbete för biologisk mångfald

av | 1 mars 2023

Enligt en ny utredning som beställts av Miljöministeriet har företagen förståelse för att det brådskar med åtgärder som motverkar förlusten av biologisk mångfald. I utredningen intervjuades omkring 50 organisationer, branschförbund, företag och finansinstitut.

Av utredningen framgår att företagen redan vidtar ett stort antal åtgärder som bromsar förlusten av biologisk mångfald, men större insatser skulle behövas. Åtta av de tio intervjuade branschförbunden uppger att de har utarbetat eller utarbetar en egen färdplan för biologisk mångfald. Alternativt gör man utredningar om hur branschen kan agera för att bromsa förlusten av biologisk mångfald. Åtgärder mot klimatförändringen har ökat näringslivets beredskap att arbeta för biodiversiteten och ofta är klimatåtgärder även effektiva mot förlusten av biologisk mångfald.

– Det finns förhoppningar om att arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald ska bli ett inspirerande gemensamt nationellt projekt, där den offentliga och den privata sektorn samarbetar i större utsträckning, aktörerna får erkänsla för det arbete som redan gjorts och den privata och den offentliga sektorn tillsammans utvecklar marknadsmekanismer för nya framtida möjligheter till affärsverksamhet. Detta skulle förbättra företagens och vårt lands konkurrenskraft, säger Mari Pantsar, som gjort den aktuella utredningen.

Utredningen visar att det finns en stor efterfrågan på naturexperter som specialiserat sig på naturlig mångfald. För närvarande råder det brist på sådana sakkunniga både inom den privata och den offentliga sektorn. Det är önskvärt att staten i högre grad uppmärksammar och åtgärdar den här bristen eftersom den biologiska mångfalden inte kan räddas utan experthjälp.

En stor del av näringslivet är positivt inställd till frivillig ekologisk kompensation, som finns inskriven i den nya naturvårdslagen som träder i kraft den 1 juni. Om frivilliga åtgärder inte räcker i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till 2030, bör den ekologiska kompensationen göras obligatorisk.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt