Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

av | 5 december 2022

Det har stormat kring förslaget till ny naturskyddslag i riksdagen under de senaste veckorna. Centern har satt sig på tvären i frågan och naturskyddslagen blir således ett av flera ärenden som regeringspartierna har svårt att komma överens om.

Verksamhetsledare Tapani Veistola vid Finlands naturskyddsförbund har suttit med i den kommitté som arbetat fram förslaget till ny naturskyddslag. Han säger att den nya lagen är bättre än den nuvarande men ändå inte tillräckligt bra.

– Två paragrafer faller bort från den nuvarande lagen. Det här är illa. Men i den nya lagen ingår bestämmelser om ekologisk kompensation, alltså gottgörelse av skada på naturmiljö. Nu skapar man alltså grunderna för kompensationen.

Tvisten har blossat upp för att två paragrafer, §64 och §65, har strukits i samband med miljöutskottets behandling. De här paragraferna gäller hur hotade naturtyper ska definieras och beaktas. Det kanske mest centrala är frågan hur skyddet av rödlistade naturtyper ska anpassas till markägarnas egendomsskydd. Centern, men också oppositionspartierna Sannfinländarna och Samlingspartiet, tycker att markägarna ska ha mera att säga till om.

Grundlagsutskottet hade å sin sida ansett att regeringens förslag och den kompromiss som ingick i den skulle ha tryggat markägarnas rättigheter i tillräcklig utsträckning.

Lagförslaget har nu gått från riksdagens miljöutskott till plenum, som enligt planen ska behandla lagförslaget på onsdag. Veistola kritiserar Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna för att ha försvagat lagen. Han tycker att försvagningen av skyddet för hotade naturtyper inte baserade sig på fakta, utan enbart politisk övertygelse.

Regeringssamarbetet har vacklat under den senaste tiden och naturskyddslagen är bara en av flera frågor som regeringspartierna haft olika åsikter om. Centern valde i fallet om naturskyddslagen att alliera sig med oppositionen i stället för regeringspartierna. En annan sådan fråga var sametingslagen.

Professor emeritus Göran Djupsund är inte förvånad över Centerns agerande. Centerns agerande beror enligt honom på partiets låga opinionssiffror. Han säger att regeringens samarbete kommer att vara instabilt tills valet i april nästa år. 

– Regeringen kommer inte att falla då det allmänpolitiska läget i Finland men också i omvärlden är spänt, säger Djupsund.

Förlust av biologisk mångfald

Enligt Finlands naturskyddsförbund förbättras det juridiska skyddet av naturliga livsmiljöer i viss mån. Men om de här paragraferna stryks blir det ännu svårare att uppnå det mål som Finland har förbundit sig för att stoppa förlusten av biologisk mångfald före år 2030. Det här är även något som Veistola också lyfter upp. 

– Förlusten av biologisk mångfald fortsätter i Finland och den nya naturskyddslagen kan inte stoppa den utvecklingen. Regeringens förslag var redan i sig en kompromiss. Centern urvattnade kompromissen ännu mer genom att förena sig med oppositionen. Det här gäller särskilt skyddet av naturliga livsmiljöer, säger han.

Veistola tillägger att förutom naturskyddslagen finns det även andra lagar som måste uppdateras. Förutom naturskyddslagen måste såväl vattenlagen som skogslagen förnyas, understryker han.

– I vattenlagen föll skrivningar om habitat bort, alltså sådana skrivningar som berör vattenkällor, kalkdammar och bäckar. Skogslagen borde diskuteras till näst eftersom den nuvarande skogslagen inte skyddar skogarna tillräckligt, säger Veistola. 

Foto: Statsrådets kansli / Centerns ordförande Annika Saarikko kritiseras hårt för att motarbeta regeringens linje i samband med behandlingen av naturvårdslagen i riksdagens miljöutskott.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny kampanj ska främja vegetarisk kost

Ny kampanj ska främja vegetarisk kost

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp