Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

av | 3 april 2024

Hållbara processer står i fokus i undervisningen i cirkulär ekonomi. Foto: Novia

Hållbara processer står i fokus i undervisningen i cirkulär ekonomi. Foto: Novia

Tuffare internationella miljökrav ökar behovet av miljörelaterade utbildningar i Finland. Bland annat revisionsbranschen behöver ny expertis som kan utvärdera företagens inverkan på miljön.

– Gamla läroplaner ses över och helt nya utbildningar utvecklas. Det finns sedan några år tillbaka en magisterutbildning i cirkulär design vid Novia i Jakobstad. Fokus ligger på planeringen av hållbara processer, system och produkter, säger Roger Nylund, lektor i produktionsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Enligt Nylund finns det ett stort intresse för Novias studieinriktning i cirkulär design, som förverkligas i samarbete med näringslivet.

– Just nu granskar jag ett examensarbete som dokumenterar tillämpningen av ett ISO 4001-miljöledningssystem i ett litet österbottniskt företag. Företaget vill ligga i framkanten i miljötänkande och strävar efter att bli certifierat.

Novias ledning har gett sitt stöd för fler miljörelaterade utbildningar och projekt.

Roger Nylund är lektor i produktionsekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Foto: Johanna Sandström

Roger Nylund är lektor i produktionsekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Foto: Johanna Sandström

– Vi kan göra en skillnad på den ekologiska handavtryckssidan genom att utbilda och fostra förändringsaktörer inför framtiden. När det gäller det ekologiska fotavtrycket kan vi inte vara lika progressiva. Yrkeshögskolan hyr sina fastigheter och vi kan till exempel inte välja de energikällor som används, säger Nylund.

På Yrkeshögskolan Novia i Raseborg kan man studera bioekonomi eller utbilda sig till agrolog eller skogsbruksingenjör där man tar fasta på hållbara lösningar i kusttrakterna. Inställningen till miljöfrågorna varierar bland de studerande.

– Ingenjörsstuderande tenderar att vara mera skeptiska. I den gruppen finns det en tydlig teknologisk optimism.

Många utgår från att tekniken kan lösa olika miljöproblem. Men även om tekniska lösningar finns till hands saknas det ibland styrande politiska beslut. Dessutom kan individuella miljöval, enligt filosofen Thomas Wallgren, åstadkomma endast en femprocentig förändring.

Gästande föreläsare kan ofta anta rollen som inspiratörer inom miljöbranschen.

– Biniam Tefera, logistikchef på Snellman i Jakobstad, höll nyligen en populär föreläsning om koldioxidberäkningar på Novia i Vasa.

Att miljörelaterade utbildningsalternativ är på frammarsch verkar vara obestridligt. Till exempel Vasa yrkeshögskola meddelade nyligen att efterfrågan på utbildade vindkraftsarbetare ökar i Finland. Allt fler miljöexperter utbildas numera på universitets- och yrkeshögskolenivå.

Suvi Liikkanen är karriärtjänstchef på natur-, miljö- och skogsvetarförbundet. Foto: Loimu.

Suvi Liikkanen är karriärtjänstchef på natur-, miljö- och skogsvetarförbundet. Foto: Loimu.

– Efter att företagsvärlden i allt högre grad har börjat efterleva olika miljö- och hållbarhetskrav finns det ett ökat behov av miljökunnande också på andra utbildningsområden. Till exempel inom ekonomi och juridik, säger Suvi Liikkanen, karriärtjänstchef på natur-, miljö- och skogsvetarförbundet Loimu.

Ekologiskt ansvar och skydd av den biologiska mångfalden är några moderna nyckeltermer för många inhemska företag. Företagens förpliktelser är relaterade till internationell lagstiftning på både EU- och FN-nivå.

– Företagen efterfrågar framför allt yrkeskompetens om atmosfäriska förändringar, koldioxidneutralitet, koldioxidavtryck, cirkulär ekonomi, hållbar utveckling, biodiversitet och riskhantering, säger Liikkanen.

Miljöexperter har tidigare jobbat i huvudsak inom miljöförvaltningen, olika regionala myndigheter samt inom universitetsvärlden och för miljökonsultföretag.

Behovet av att utbilda revisorer i miljöauditering har ökat markant.

– Numera behövs det experter på biodiversitet i många företag. Olika slags konsulttjänster är också eftertraktade. Många industriella företag tar fram viktiga vägkartor inför framtiden, till exempel i frågor som gäller biodiversitet och koldioxidneutralitet, tillägger Liikkanen.

Behovet av att utbilda revisorer i miljöauditering har ökat markant. Christoffer Granholm, auktoriserad CGR-revisor vid EY:s kontor i Vasa, ska förkovra sig i EU:s aktuella regelverk om miljökrav i näringslivet i maj.

– På vårt kontor i Vasa finns i dag endast två EY-revisorer som är formellt kompetenta hållbarhetsrevisorer. Jag hör till en ny årskull som deltar i den utbildning som arrangeras av Finlands revisorer i Helsingfors.

Revisorerna sätter sig bland annat in i företagens koldioxidutsläpp och deras påverkan på vattendragen, biodiversiteten och växtligheten.

EU:s så kallade ESG-regelverk om miljö, sociala faktorer och bolagsstyrningskriterier omfattar över 700 sidor text och 12 standarder.

– Miljökrav och rapporteringar om miljöpåverkan har funnits inom revisionsvärlden tidigare, men numera är reglerna och anvisningarna om hur vi ska rapportera exakta, säger Granholm.

I år blir en detaljerad redovisning om miljöpåverkan obligatorisk för börsnoterade bolag och banker. Från och med nästa år gäller samma krav för större företag med en omsättning som överskrider 40 miljoner euro.

– Revisorernas arbetsbörda kommer att växa i takt med stigande kompetenskrav. Revisionsbolagens behov av att rekrytera ytterligare arbetskraft torde öka, säger Christoffer Granholm.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Rebellmammorna aktiverar föräldrar som oroar sig för klimatet

Rebellmammorna aktiverar föräldrar som oroar sig för klimatet

Så kan AI hjälpa till att uppnå de globala hållbarhetsmålen

Så kan AI hjälpa till att uppnå de globala hållbarhetsmålen